Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

• Publikálva: 2013.10.08. 10:47

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala[1]

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében, 67. § a), b), c) és d)  pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével a 2005. január 27-én elfogadott 3/2005/2. (I.27.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:[2]

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.

A hivatal megnevezése, címadatai

 

(1)[3] A hivatal megnevezése:   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

(2)[4] A hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja:

            - angolul: The Mayor's Office of Zalaegerszeg

            - németül: Bürgermeisteramt von Zalaegerszeg

                        - franciául: Mairie de Zalaegerszeg

 

(3) A hivatal rövidített megnevezése: Hivatal

 

(4) A hivatal illetékességi területe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A kiemelt építésügyi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület a 218/2012. (VII.13.) Korm. rendeletben meghatározott településekre is kiterjed. A telepengedélyezési, illetve bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok tekintetében az illetékességi terület a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott településekre terjed ki. A kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület az 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben meghatározott településekre terjed ki. Az ingatlan vállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.02.) Korm. rendelet alapján az  üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként illetékessége Zala megye területére terjed ki.

 

(5) A hivatal székhelye: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

 

(6) A hivatal telephelye: Zalaegerszeg, Ady u. 15.

 


 

2.

A hivatal jogállása, irányítása

 

(1) A Hivatal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése szerve az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

 

(2)[5] A Hivatal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

 

(3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt.

 

(4) A polgármester munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el. A polgármestert az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester helyettesíti, az ő tartós akadályoztatása esetén a polgármester által, végső esetben a közgyűlés által kijelölt alpolgármester helyettesíti.

 

(5) A Hivatalt a jegyző vezeti.

 

(6) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

Az aljegyző távolléte, illetve akadályoztatása esetén a jegyzőt – egyéb belső szabályzatban, valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében - az Önkormányzati Osztály vezetője helyettesíti.

A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a polgármester jelöli ki a képesítési feltételeknek megfelelő vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőt.

 

(7)[6] A hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak alapján 185 fő, az egyes szervezeti egységek létszámát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendi Szabályzatának 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

3.

A hivatal alaptevékenysége

 

(1) A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett.

 

(2)[7] Szakágazati besorolása és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:

Szakágazati besorolása:          841105              Helyi önkormányzatok és társulások                                                                           igazgatási tevékenysége

 


Szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:

011130                 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános                            igazgatási tevékenysége

011220                 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

016010                  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-                                   választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020                 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

 

(3) A jegyzői feladatokat, valamint a polgármester feladat- és hatásköreit a Hivatal egyes szervezeti egységei  látják el (kivéve  a főépítész). Az általuk végzett alaptevékenység,[8] továbbá az azokat meghatározó jogszabályok megjelölését az 1. sz. függelék tartalmazza. A hatáskört a jegyző gyakorolja úgy, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői az Ügyrendi Szabályzat 3. sz. mellékletében szabályozott kiadmányozás rendje szerint „A jegyző megbízásából” írnak alá. A  főépítész feladat- és hatáskörét  szintén az 1. sz. függelék rögzíti.

A hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős. A helyettesítés rendjét az Ügyrendi Szabályzat 5. sz. melléklete, valamint a munkaköri leírások, a felelősségi szabályokat a munkaköri leírások rögzítik.

 

(4) A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

(5)[9] A feladatok forrását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hatályos jogszabályok keretei között összeállított mindenkori éves költségvetése tartalmazza.

 

4.

A hivatal jelzőszámai

 

(1) A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja:

 

a.) Fejezetszám: 20

b.) Ágazat azonosítószám: 841105

c.) Számlaszám:

11749008-15734453       

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Pénzforgalmi bankszámla       

d.) A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 432 700

e.) Adóazonosító szám: 15432704-2-20

f.) Statisztikai számjel: 15432704-8411-321-20

g.) Társadalombiztosítási nyilvántartási szám: 119876710

h.) ÁHTI azonosító: 724001

 

(2) A Hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben meghatározott feladatainak számlázásához a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) számait használja.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE

 

5.[10]

A hivatal szervezeti tagozódása

 

A hivatal a feladatait az SZMSZ 1. sz. mellékletében meghatározott szervezeti egységekben, az alábbi belső tagozódásban látja el.

 

a)      Közgazdasági Osztály:

-  Üzemgazdasági csoport

-  Pénzügyi csoport

-  Számviteli csoport

 

b)      Adóosztály

-  Adóelőírási csoport

-  Adóeljárási csoport

 

c)      Főépítészi Osztály

        

d)      Műszaki Osztály

-  Beruházási és tervezési csoport

-  Vagyongazdálkodási csoport

-  Városüzemeltetési csoport

-  Stratégiai és pályázati csoport

 

e)      Építéshatósági Osztály

 

f)       Humánigazgatási Osztály

 

g)      Szociális és Igazgatási Osztály

-  Szociálpolitikai csoport

-  Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport

-  Anyakönyvi és nyilvántartási csoport

 

h)     Önkormányzati Osztály

-  Jogi csoport

-  Szervezési csoport

-  Informatikai csoport

-  Közterület-felügyeleti csoport

 

i)       Polgármesteri Kabinet

 

j)       Ellenőrzési Osztály

 

k)      A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a személyügyi szakreferensek         tartoznak.

 

l)        A polgármester közvetlen irányítása alá tartozik az önkormányzati tanácsadó.

 

6.

A hivatali szervek típusai és jogállásuk

 

(1)   A belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

 

(2)   A hivatalban a következő szervek működnek:

 

a.)   Osztály: A Hivatal belső szervezeti egysége. Az SZMSZ hozza létre. Csoportokra tagozódhat. [11]Az osztállyal megegyező jogállású az önálló szervezeti egységként működő kabinet. Hatáskör átruházással átadott kiadmányozással, illetve önkormányzati rendelettel telepített önálló feladatokat lát el.

       Vezetőjét (továbbiakban: osztályvezető) – a polgármester egyetértésével – a jegyző bízza meg határozatlan időre, aki irányítja és vezeti a szervezeti egység dolgozóinak munkáját.

 

b.)   Csoport: Az osztály belső szervezeti egysége. Vezetőjét a jegyző az osztályvezetővel történt egyeztetés után nevezi ki, aki irányítja és vezeti a csoport dolgozóinak munkáját.

 

c.)  Ügyintéző: a belső szervezeti egységeken belül dolgozó referensek és szakreferensek. Az ügyintézővel azonos jogállású a közterület-felügyelő, az anyakönyvvezető és a gazdasági tanácsadó is.

 

d.)   Munkacsoport: Meghatározott feladat végrehajtására a közgyűlés, a polgármester, illetve a jegyző meghatározott időtartamra (a feladat teljesüléséig) hozza létre. Vezetőjét a munkacsoport létrehozója nevezi ki. Működési szabályait szükség esetén a közgyűlés által létrehozott munkacsoport esetében saját maga, a polgármester által létrehozott munkacsoportnál a polgármester egyetértésével a jegyző, egyéb esetekben a jegyző állapítja meg.

 

e.)   Biztos: Rendkívüli önkormányzati feladatokra a jegyző által – meghatározott időszakra vagy feladat végrehajtására – megbízott hivatali dolgozó.

 

f.)[12] Projektmunkacsoport és projektmenedzser: kiemelt önkormányzati projekt előkészítésére, végrehajtására kialakított, a projekt tárgya szerint kijelölt köztisztviselőkből álló horizontális munkaszervezet. A projektmunkacsoportot a projektmenedzser vezeti. A projektmenedzser feladata a projektmunkacsoport vezetése, irányítása és a projekt adminisztrációja. A projektmunkacsoport létrehozásáról és tagjairól, valamint a projektmenedzser személyéről a polgármester, a program operatív végrehajtásáért felelős alpolgármester és a jegyző, mint TOP Irányító Testület (a továbbiakban: TOP IT) együttesen dönt. A projektmenedzser tevékenységéről folyamatosan beszámol a programmenedzser felé. A programmenedzser hatáskörében utasítja az egyes projektmunkacsoportokat, kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal, összefogja a projektek adminisztrációját, és tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az irányítóként kijelölt alpolgármestert.

 

A belső szervezeti egységek közötti koordináció és munkamegosztás rendjét a polgármester és a jegyző belső szabályzatban határozza meg.

 

[13]6/A.

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során az Integrált Területi Programja (ITP) – Döntés-előkészítés és Projektmenedzsment

 

(1)   A döntés-előkészítés értékelési feladat, az ITP-ben rögzített kiválasztási kritériumok projekt szinten történő érvényesülésének előzetes vizsgálata, melyet a Polgármesteri Kabinet kijelölt munkatársai látnak el, akik függetlenek a programmenedzsmenttől. Feladatkörükben nyilatkoznak a projektjavaslat területi szempontoknak való megfelelőségről, mely a benyújtandó projektdokumentáció része.

 

(2)   A TOP végrehajtási feladatok irányítását a program időszakra létrehozott munkacsoport, a TOP Irányító Testület látja el, melynek tagjai a polgármester, a program operatív végrehajtásáért felelős alpolgármester és a jegyző (TOP IT). A TOP IT vezetője az alpolgármester, mint kiemelt irányító. A kijelölt alpolgármester feladata a teljes program összefogása, koordinációja, illetve utasítási joggal rendelkezik programmenedzser irányába.

 

(3)   A TOP IT kijelöli az egyes fejlesztési projektekhez a projektmunkacsoportokat és azok irányításáért felelős projektmenedzsereket, illetve döntése alapján az egyes projektek végrehajtásába külső erőforrás bevonására kerülhet sor.

 

(4)   A kiemelt irányító feladat- és hatásköre:

      -     koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítő és végrehajtási feladatokat,

      -     koordinálja a külső erőforrás ITP megvalósításával kapcsolatos tevékenységét,

      -     gondoskodik a támogatási kérelem benyújtását megelőző egyeztetésről,

      -     kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a programvégrehajtás során szükségessé váló módosításokat,

      -     gondoskodik a programvégrehajtással kapcsolatos adatszolgáltatásról,

      -     részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken,

      -     a munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, valamint teljesítésük érdekében heti rendszerességgel értekezleteket tart. Az értekezletet a kijelölt alpolgármester - tartós akadályoztatása esetén a polgármester – hívja össze és vezeti. Az értekezleten részt vesznek az TOP IT tagjai, a programmenedzser és a projektmenedzserek.

 

(5)   A TOP IT és a projektmenedzserek között helyezkedik el a programmenedzser, mint szakmai irányító. Feladat- és hatásköre:

      -     hatáskörében eljárva utasítja a projektmenedzsereket,

      -     véleményezi az IH által megküldött felhívást,

      -     koordinálja, irányítja és ellenőrzi a projekt előkészítési és végrehajtási feladatokat,

      -     éves munkatervet készít, javaslatot tesz a végrehajtás erőforrás-allokációjára, folyamatosan kontrollálja azt,

      -     tevékenységéről beszámol a kiemelt irányító felé,

      -     ITP tekintetében kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal és a Magyar Államkincstárral,

      -     gondoskodik az adatszolgáltatási kötelezettség ellátásáról,

      -     javaslatot tesz a TOP időszakos felülvizsgálata során a fejlesztési célok és a forráskeret módosítására,

      -     részt vesz a munkacsoport megbeszéléseken,

      -     kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel,

      -     feladatkörében közreműködik az operatív program éves-, majd záró végrehajtási jelentéseinek összeállításához szükséges részanyagok kidolgozásában, az operatív program előrehaladási jelentésének elkészítéséhez szükséges szakmai részanyagok előállításában, az operatív program kötelező értékelési tevékenységében, és felkérés esetén ezzel kapcsolatban adatot és információt szolgáltat,

      -     részt vesz az Irányító Hatóság által szervezett képzéseken,

      -     részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken,

      -     részt vesz a csalás ellenes stratégia kialakításában és végrehajtásában.

 

(6) A TOP IT által kijelölt projektmunkacsoportot a projektmenedzser vezeti. A projektmunkacsoport készíti elő a projektjavaslatot, elvégzi a felhívás illeszkedésvizsgálatát, előkészíti a támogatási kérelmet, gondoskodik a benyújtást megelőző szakmai egyeztetésről, előterjesztést készít a közgyűlés részére. A projektmunkacsoport gondoskodik a projekt végrehajtásáról, az egyes projektek tekintetében kapcsolatot tart az Irányító Hatóság kijelölt projektmenedzserével és a Magyar Államkincstárral.

 

(7) A Hivatal belső szervezeti egységei biztosítják a szükséges szakértelemmel rendelkező személy részvételét az ITP előkészítésében, végrehajtásában és monitoring tevékenységben.

 

[14]7.

       Munkakörök, kitüntető címek, ügyfélfogadás, munkaidő

 

(1) A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára a jegyző készíti el és tartja karban.

 

(2) A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek elkészítéséért és naprakészségéért az osztályvezetők felelősek. A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felelős. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.

 

(3) Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik.

 

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban adományozható szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címek száma együttesen a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszámának 20 %-ával egyezik meg.

 

(5) A hivatal ügyfélfogadási rendjét, továbbá a hivatali munkaidőt az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

8.

A képviselet rendje

 

(1) A hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozóját is megbízhatják.

 

(2) A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében

-     a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,

-     az átruházott hatáskör,

-     a kiadmányozási jogkör

gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.

 

(3) A belső szervezeti egység vezetője képviseleti joggal rendelkezik az általa irányított szervezet szakmai munkájával összefüggő munkakapcsolatokban.

 

(4) A Hivatal jogi képviseletét a jegyző vagy az általa megbízott személy látja el.

Az önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a közgyűlés tagja, a jegyző, a hivatal ügyintézője, illetve megbízott ügyvéd. A jogtanácsos külön meghatalmazás nélkül, a jogviszonya alapján képviseli az önkormányzatot és a hivatalt.

 

9.

Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők

megállapításának rendje

 

(1) A hivatali munkafolyamatok szabályozása, munkatechnológiák kidolgozása - az érintettek közreműködésével - a jegyző feladatköre.

 

(2) A munkafolyamatok szabályozásának szükségességét jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző évente egyszer értékeli a hivatal munkáját, továbbá tájékoztatást ad a dolgozóknak a következő időszak feladatairól.

 

(3) Az önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg.

 

10.

Az önkormányzati testületek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek

előkészítésével összefüggő hivatali feladatok

 

(1) A polgármester és a jegyző közösen, belső szabályzatban határozzák meg azokat a hivatali feladatokat, amelyek az önkormányzat munkájának szervezéséhez, az önkormányzati testületek döntéseinek megfelelő előkészítéséhez, végrehajtásához szükségesek.

 

(2) A hivatal illetékes szervezeti egysége igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést, tájékoztatót, előterjesztést stb. készíteni a közgyűlésnek és szerveinek.

 

 

11.

A hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében

 

(1) A hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése.

 

(2) A lakossági tájékoztatás eszközei:

-     www.zalaegerszeg.hu – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portálja,

-     Városháza rovat önálló melléklet,

-     Zalai Hírlap hetente megjelenő Városháza rovata,

-     a Zalaegerszegi Városi Televízió, a helyi rádiók, megyei és országos sajtó-orgánumok, valamint a nyomtatott és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása az önkormányzat működéséről, határozatairól, rendeleteiről, a helyi eseményekről,

-     nyilatkozatok, tájékoztatók készítése a sajtó képviselői részére a fontos önkormányzati, hivatali eseményekről, reagálás a hírközlő szervek által nyilvánosságra hozott, önkormányzatot vagy a hivatalt érintő cikkekre,

-     időszakos vagy rendszeres sajtótájékoztatók tartása.

 

(3) A Zalaegerszegen működő, illetőleg az országos hírközlő szerveknek a hivatallal foglalkozó cikkeire, véleményeire, nyilatkozataira történő reagálás módjáról a jegyző dönt.

 

(4) A közgyűlést követő napon a polgármester, vagy az általa kijelölt alpolgármester sajtótájékoztatót tart a lakosság széles rétegeit érintő önkormányzati döntésekről. A sajtótájékoztatót a hivatal készíti elő.

 

(5) A nyilatkozatoknál a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4. § (3) bekezdését, a 9-10. §-okat, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezéseit be kell tartani.

 

12.

A nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő

hivatali feladatok

 

(1)       A hivatal köteles segíteni a városban működő helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját.

 

(2)       A nemzetiségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, illetve határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály látja el.

 

(3)       A hivatal osztályvezetőinek – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni.

 

(4)       A hivatal érintett szervezeti egysége a nemzetiségi önkormányzat működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést végez.

 

(5)            A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését a Hivatal Önkormányzati Osztályának Szervezési Csoportja, végrehajtását a Hivatal Közgazdasági Osztálya külön jogszabályban meghatározottak szerint látja el.

 

III. A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

 

13.

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások,

feltételek

 

[15]A Hivatal gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hivatal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás, a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás (a továbbiakban együtt: Önkormányzati Társulások) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok megállapodásban foglaltak szerinti ellátásáról.

 

14.

A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok

 

[16]Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő kiadási és bevételi előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a Pénzgazdálkodási Szabályzat tartalmazza.

 

15.

Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje

 

[17]A Hivatal az önkormányzat, az önkormányzati társulások, valamint az önkormányzat költségvetési szervei – beleértve a Hivatalt is – költségvetésének végrehajtásáról adatot szolgáltat a Kincstár részére.

 

1.     Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról [18]éves költségvetési beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Hivatal megküldi az intézmények részére.

 

2.[19] Éves költségvetési beszámoló

        - A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

        Az éves költségvetési beszámoló részei:

-      költségvetési jelentés,

-      maradvány kimutatás,

-      adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

-      adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

-      önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

-      mérleg,

-      eredmény-kimutatás,

-      költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és

-      kiegészítő melléklet.

 

3.      A költségvetési szervek [20]éves beszámolóját az intézmény vezetőjének, valamint a beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírnia.

         Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót a polgármesternek és a Számviteli Csoport vezetőjének kell aláírnia.

         A Hivatal beszámolóját a jegyző és a Számviteli Csoport vezetője írja alá.

         Az önkormányzat összevont beszámolóját a polgármester és a jegyző írja alá, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személyt is.

         A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személy regisztrációs számát is.

 

4.      Az intézmények kötelesek a Hivatal részére [21]az  éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év február 28-áig  megküldeni. A beszámoló átvételéről és ellenőrzéséről a Közgazdasági Osztály gondoskodik.

 

5.      A beszámolókat az önkormányzatnak az 5. pont szerinti határidő lejártát követő 10 napon belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

 

6.      Az intézményi beszámolót a felügyeleti szerv az átvételkor, de legkésőbb a beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását megelőzően felülvizsgálja, a felülvizsgálat

                        - a feladatok szakmai teljesítésének értékelésére,

                        - a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára,

                        - eredeti – módosított terv – és tényadatok eltérésére és

                        - a számszaki beszámoló belső, illetve a felügyeleti szerv által kért adatok                            összhangjára terjed ki.

 

A zárszámadási rendelettervezet elkészítését megelőzően az intézményi számszaki beszámolók összeállításához szükséges, a beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjainak összhangját, a pénzmaradványok kimutatásának szabályszerűségét felül kell vizsgálni.

 

7.[22]   A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az éves ellenőrzési jelentést – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével - elkészítik és megküldik a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés - zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért az Ellenőrzési Osztály vezetője felelős.

               

8.     A költségvetési beszámolás munkálatainak részletes szabályait és felelősségi rendjét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése tervezési és zárszámadása elkészítési rendjéről szóló 13/2008. (VI. 30.) sz. belső szabályzata tartalmazza.

 

16.[23]

Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés

 

A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést kell készíteni a kincstár számára.

 

Az Áht. szerinti időközi költségvetési jelentés az egységes rovatrend rovatai eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését mutatja be.

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel.

 

Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési jelentésének elkészítéséért a Számviteli csoportvezető, a költségvetési jelentések átvételéért és az ellenőrzésért a Pénzügyi csoportvezető felelős.

                                                                                                                     

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.

 

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra a Kincstárhoz, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak.

            Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegjelentésének elkészítéséért a Számviteli csoportvezető a felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az ellenőrzésért és a Magyar Államkincstárhoz történő továbbításért a Pénzügyi csoportvezető felelős.

 

17.

Gazdasági szervezet

 

1.[24]   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala önálló jogi személyként működő költségvetési szerv, vezetője a Jegyző,  általános pénzügyi-gazdasági feladatait a  Közgazdasági Osztály, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat azÖnkormányzati Osztály, a Műszaki Osztály, a munkaerő és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat azÖnkormányzati Osztály és a  Személyügyi szakreferensek látják el.

 

2.[25]   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  a szervezeti felépítésére és az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatokra tekintettel a Hivatal gazdasági szervezetét a Közgazdasági Osztály, azÖnkormányzati Osztály és a Műszaki Osztály alkotják.

 

3.[26]   A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatai az Áht., valamint az Ávr. alapján – a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata és az Ügyrend előírásait figyelembe véve – az alábbiak:

-           az éves költségvetés tervezése,

-           gazdálkodás,

-           üzemeltetés, fenntartás, működtetés,

-           önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok,

-           vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,

-           vagyonvédelem,

-           pénzkezelés,

-           pénzellátás,

-           könyvvezetés,

-           beszámolási kötelezettség teljesítése,

-           adatszolgáltatás, 

-           a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az Önkormányzati Társulások gazdálkodási feladatainak ellátása.

 

4.[27]   A Hivatal Gazdasági Szervezetének ellátandó feladatait a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendi szabályzatának melléklete tartalmazza.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.

 

(1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg  hatályukat vesztik a 173/2005. (VII.7.),  355/2005. (XII.15.),  121/2006. (VI.8.), 191/2006. (IX.14.),  280/2006. (XII.14.),  3/2007. (II.1.), 171/2007. (VII.5.), 322/2007. (XII.20.), 38/2008. (III.13.), 123/2008. (VI.26.), 194/2008. (IX.11.), 307/2008. (XII.18.), 29/2009. (III.12.), 152/2009. (VI.23.), 275/2009. (XII.17.), 142/2010. (VI.24.), 258/2010. (XI.18.), 149/2011. (VI.23.),  283/2011. (XII.21.),  24/2012. (III.08.), 41/2012. (IV.12.), 105/2012. (VI.21.), 194/2012. (XI.22.) sz. közgyűlési határozatok.

 

(3)[28] A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei, függelékei:

 1. sz. melléklet:          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala                                        szervezeti ábrája

 2. sz. melléklet:          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala napi                                            munkaidő beosztása és ügyfélfogadási rendje

 3. sz. melléklet:          Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 4. sz. melléklet:          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső                              kontroll rendszere

            1. sz. függelék:           A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

 

(4) ZMJVK 5/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott rendelkezések 2013. január 1-jén lépnek hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 3/2005/2. (I.27.) sz. közgyűlési határozat.

 

(5) ZMJVK 90/2013. (V.09.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott rendelkezések 2013. március 1-jén lépnek hatályba.

 

(6) ZMJVK 111/2013. (VI.20.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott rendelkezések 2013. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

 

(7) ZMJVK 233/2013. (XII.19.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott rendelkezések 2014. január 1-jén lépnek hatályba.

 

(8) ZMJVK 99/2014. (VI.19.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott rendelkezések 2014. július 1-jén lépnek hatályba.

 

(9) ZMJVK 209/2014. (XII.18.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott rendelkezések 2015. január 1-jén lépnek hatályba.

 

(10) ZMJVK 126/2015. (VI.18.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott rendelkezések 2015. július 1-jén lépnek hatályba.

 

(11) ZMJVK 179/2015. (X.22.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott rendelkezések 2015. november 1-jén lépnek hatályba.

 

(12) ZMJVK 237/2015. (XII.17.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott rendelkezések 2016. január 1-jén lépnek hatályba.

 

 

 

(13) ZMJVK 5/2016. (II.04.) sz. közgyűlési határozattal módosított rendelkezések 2016. február 15-én lépnek hatályba.

 

14) ZMJVK 102/2016. (VI.16.) sz. közgyűlési határozattal módosított rendelkezések 2016. július 4-én lépnek hatályba.

 

15) ZMJVK 249/2016. (XII.15.) sz. közgyűlési határozattal módosított rendelkezések 2017. január  1-én lépnek hatályba.

 

 

 

                                                           Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében:

 

 

                                                                                                           Gyutai Csaba

                                                                                                            polgármester[1] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[2] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[3] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[4] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[5] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[6] Az 5/2016. (II.04.) sz. kgy. hat. mód.

[7] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[8] A 233/2013. (XII.19.) sz. kgy. hat. mód.

[9] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[10] A 209/2014. (XII.18.) sz. kgy. hat. mód.

[11] A 209/2014. (XII.18.) sz. kgy. hat. mód.

[12] A 179/2015. (X.22.) sz. kgy. hat. mód.

[13] A 179/2015. (X.22.) sz. kgy. hat. iktatta be.

[14] A 90/2013. (V.09.) sz. kgy. hat. mód.

[15] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[16] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[17] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[18] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[19] A 126/2015. (VI.18.) sz. kgy. hat. mód.

[20] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[21] A 99/2014. (VI.19.) sz. kgy. hat. mód.

[22] A 126/2015. (VI.18.) sz. kgy. hat. mód.

[23] A 126/2015. (VI.18.) sz. kgy. hat. mód.

[24] A 209/2014. (XII.18.) sz. kgy. hat. mód.

[25] A 209/2014. (XII.18.) sz. kgy. hat. mód.

[26] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[27] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.

[28] Az 5/2013. (I.31.) sz. kgy. hat. mód.