Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Középületek fellobogózásáról

• Publikálva: 2004.08.30. 08:42

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 41/2000. (X.20.) sz. rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 41/2000. (X.20.) sz. rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995.. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg közigazgatási területén kiterjed minden középületre és közterületre.

(2) Fel kell lobogózni valamennyi középületet és az alábbi közterületeket: Ady E. utca, Balatoni út, Batthyány út, Berzsenyi utca, Bíró M. utca, Csány tér, Deák tér, Dísz tér, Európa tér, Göcseji út, Kisfaludy utca, Kossuth tér, Kossuth L. utca, Kosztolányi tér, Kosztolányi utca, Köztársaság útja, Mártírok útja, Ola utca, Petőfi S. utca, Platán sor, Rákóczi F. utca, Széchenyi tér, Tüttőssy utca, Zrínyi út, valamint az ünnepségek helyszíneit és a helyszínek főbb megközelítési útvonalát a) március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján; b) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén; c) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján;

(3) Ugyancsak fel kell lobogózni minden, a város önkormányzatának tulajdonában lévő középületet, illetve az 1. § (2) bekezdésben felsorolt közterületeket május 13-án, Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának napján.

(4) Az 1. § (2) bekezdés a), b), c) pontjaiban felsorolt napokon középületekre a magyar nemzeti lobogót, önkormányzati tulajdonban lévő középületek esetében, valamint az 1. § (2) bekezdésben felsorolt közterületeken a magyar nemzeti lobogót és Zalaegerszeg zászlaját kell kitűzni. (5) A (3) bekezdésben megjelölt napon az önkormányzati tulajdonban lévő középületek esetében, valamint az 1. § (2) bekezdésben felsorolt közterületeken a magyar nemzeti lobogót és Zalaegerszeg város zászlaját kell kitűzni.

2. §

(1) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről a középület tulajdonosa, használója, közterületek tekintetében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.

(2) Zalaegerszeg zászlajának beszerzéséről az önkormányzati tulajdonban lévő középület használója , közterületek esetében a Hivatal gondoskodik.

(3) A nemzeti ünnepekről és a város napjáról történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell használni.

3. §

(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő munkanapon kell elvégezni.

(2) Közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre, forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon.

4. §

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) az 1. § (2)-(3) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti Zalaegerszeg közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

(2) A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell lobogózni, a polgármester határozza meg.

(3) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is elrendelhető.

(4) Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős események alkalmából kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit.

5. §

Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló személyek, így különösen a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, Zalaegerszeg országgyűlési képviselői, díszpolgárai, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviselőtestületének tagjai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek gyászlobogóval való fellobogózását, és a Hivatal zászlórúdjaira a magyar nemzeti lobogó és Zalaegerszeg zászlajának felvonását, majd félárbocra eresztését.

6. §

Aki a Zalaegerszeg városzászló kitűzésére és tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7. §

(1) Ezen rendelet szempontjából középületnek minősülnek: az önkormányzat közgyűlése, az állam és önkormányzat közigazgatási feladatot ellátó szervei, valamint az állam és helyi önkormányzat által fenntartott közfeladatokat ellátó intézmények által használt épületek, továbbá egyéb közérdeket szolgáló intézmények, közforgalmú helyek (különösen vasútállomás, autóbusz állomás, nagyobb bevásárlóközpontok).

(2) Ez a rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.

Dr. Tóth László sk.              Dr. Gyimesi Endre sk.

jegyző                              polgármester