Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Belváros Rehabilitációs Program

Tájékoztató

 / zöldszám: +36(80)620093 /

A Projekt céljai, indokoltsága 

Zalaegerszeg hagyományos városképe az 1960-as években hihetetlen gyorsasággal megváltozott, településszerkezete pedig Balatoni út városközponton, a templomkerten, majd a Kazinczy Ferenc téren való átvezetésével szétesett. Az elhibázott fejlesztések sajátos módon kettévágták és a két rész tekintetében gyökeresen eltérő fejlődési pályára állították Zalaegerszeg történelmi belvárosát.

Amíg a választóvonaltól, a város főterétől, a Kazinczy tértől délre elhelyezkedő belvárosi részek és funkcióik az elmúlt évtizedekben megújultak, addig a Kazinczy tértől északra elhelyezkedő ősi városmag területe, bár az ott elhelyezkedő jelentős intézményeknek - Mária Magdolna Plébániatemplom, Megyei Bíróság, Börtön valamint a Múzeum - köszönhetően megőrizte szerkezetét, alapvetően leválasztódott a városközpontról, és periférikusan lát el fontos városi igazgatási, kulturális és gazdasági (piac) funkciókat.

A Piac teret határoló foghíjassá vált tömbökben, a még parkolónak használt üres telkek, vagy a már megvalósult új beépítések, valamint a múlt századi avult, földszintes épületek változatos képe átmeneti állapotot tükröz.

 

Sajátos és történelmi mércével is kivételes lehetőséget teremt a történelmi belváros - örökölt építészeti értékeinek védelme mellett - rehabilitációjára és közlekedési rendszereink átalakítására a Zalalövő-Boba (magyar-szlovén) nemzetközi vonal rehabilitációja kapcsán 2008-ban elkészülő új vasúti nyomvonal. Az integrált fejlesztési projekt eredményeként forgalomcsillapított, ismét szerves és egységes, infrastruktúrájában és funkcionálisan is megújult történelmi értékeit őrző belvárosa lesz Zalaegerszegnek. 

A fejlesztési projekt céljai: 

  • A belváros egységes szerkezetének helyreállítása;
  • A történelmi belváros északi részének komplex rehabilitációja, új kulturális és közösségi funkciók létrehozása;
  • A szükséges közlekedési hálózati elemek megteremtése. 

A fejlesztési projekt elemei:

1.Közlekedéshálózati fejlesztések

Egy, a felhagyandó vasútvonal helyén új városi gyűjtő útszakasz (K-Ny-i irány) megépítésével válik lehetővé a város legnagyobb forgalmú útvonalának (Rákóczi út, Kazinczy tér, Balatoni út) forgalomcsillapítása, a történelmi értelemben és mai funkciójában is a város főterének tekintendő Kacinczy tér átépítése, és mindezek nyomán a mesterségesen kettéosztott történelmi belváros egységes szerkezetének visszaállítása. A projektelem részeként megtörténik tervezési terület belső közlekedési rendszerének a város szerkezetéhez szervesen illeszkedő, átlátható, működőképes és fenntartható kialakítása. 

2. A tervezési terület közterületeinek megújítása, új közösségi terek, funkciók kialakítása

A műemlékileg védett területen különösen elvárható alázattal, alkalmazkodással, a városrész szerkezetében minta értékű, új beépítések megvalósítása a cél, amelynek egyes elemei - a jelenlegi elképzelések szerint közcélú mélyparkoló, központi igazgatási és közszolgáltatási ügyfélszolgálat, ügyészség, múzeumi kiállítóhely-bővítés - a projekt részeként, mások a program megalapozását jelentő közmű- és közterület-fejlesztéseket követően vállalkozói részvétellel valósulnak meg.

E pályázat városrehabilitációs célkitűzése tehát az ősi múltú városközpontnak a magterületére irányul, mely szakszerű rekonstrukciójával, ismét a régió unikális látványosságává fejleszthető kultúrtörténeti értékünkké válhat.

Az akcióterületre vonatkozóan összefoglalt átfogó feladatsor a közvetlen és tágabb környezet minőségi átalakulását, magas életminőség folytatására alkalmas élettér kialakulását szolgálják.

A program során kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a közterületek, különösen a Kazinczy tér,  minőségi átépítésére, a zöldfelületek radikális növelésére. 

A pályázatban megfogalmazott projekttel egy olyan egymásra építkező, ütemezett rekonstrukciós folyamat elindítása Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzatának a szándéka, amely során végrehajtott minőségi, rekonstrukciós és újjáépítési beavatkozások eredményeképpen, Zalaegerszeg Városközpontja újra egységessé válik, a városmag Kazinczy Ferenc tértől északra elhelyezkedő része igazgatási és kulturális központtá válik. E rendeltetéséből következő látogatottságán túl, a megőrzött és bemutatott építészeti örökségeinek, új értékeket teremtő beépítéseinek, kiváló ellátási és szolgáltatási adottságainak köszönhetően, a város, a városkörnyék és az egész régió számára unikális turisztikai látványossággá fejlődik.  

Tisztelt Zalaegerszegiek! 

 Kérjük, véleményét, felvetéseit küldje el a

varosrehab@zvf.hu

e-mail címre.