keresés a weboldalon

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Zalaegerszeg cmer

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl.

Az önkormányzati adóhatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatás

Közterülethasználatra vonatkozó tájékoztatás 

Városüzemeltetési ügyekre vonatkozó tájékoztatás

Szociális és általános igazgatási ügyekről tájékoztatás

Oktatási ügyekről tájékoztatás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

A fizetőparkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

Az állatok tartásáról

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatkezelési nyilvántartás

Másolatkészítési szabályzat

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája:

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

A Hivatal honlapján digitális formában bárki számára, személyazonosítás nélkül, díj- és egyéb korlátozástól mentesen hozzáférhető (a fenti hivatkozásokon lévő oldalakon).

 2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, a testületi szerv ülései látogathatóságának rendje.

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca házszám)

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelölésével)

A testületi szerv üléseinek napirendje

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

2.8 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

2. 9 Közérdekű adatok megismerésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.10 Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: nem releváns.

2.11 A szerv ügyiratforgalma

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

2023. év

Önkormányzati hatósági ügy

Államigazgatási hatósági ügy

2022. év

Önkormányzati hatósági ügy

Államigazgatási hatósági ügy

2.12 Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

2.13 Hirdetmények

Hirdetmények

2.14 Ellenőrzések

Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

https://www.asz.hu/dokumentumok/18130.pdf

https://www.asz.hu/dokumentumok/1141j000.pdf

 

2.16 Közérdekű adatok statisztikája

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

2023. év

Teljesített (db)

Részben teljesített (db)

Elutasított (db)

ZMJV Önkormányzat 3 0 0
ZMJV Polgármesteri Hivatal 1 0 0

2.17 Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

Nem releváns.

2.18 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

Nem releváns

2.19 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

2.20 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével. Nem releváns

2.21  A 20. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata

Nem releváns.

2.22  A 20. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen

A 20. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen.

Nem releváns

2.23 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

2.24 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

Nem releváns.

2.25 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

2.26 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére.

Nem releváns.