keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Bizottságok

Zalaegerszeg cmer

 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Humánigazgatási Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Elnök dr. Káldi Dávid
Alelnök Góra Balázs
Makovecz Tamás
Orosz Ferencné
Herkliné Ebedli Gyöngyi
Szilasi Gábor
Benke Richárd
Vendler József
ifj. Doszpoth Sándor
dr. Koczpek Csaba
Varga Miklós Gábor
Varga Andrea
Major Zsolt Mihály

A bizottság fő feladata a közgyűlés elé kerülő előterjesztések törvényességi, jogi szempontból történő véleményezése, ezzel is segítve a képviselőtestület törvényes működését.
A bizottság kiemelten kezeli a közgyűlés elé kerülő rendelet-tervezetek, alapító okiratok, megállapodások és szerződések jogi szempontú vizsgálatát.
Közreműködik a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában.


Pénzügyi Bizottság

Elnök Keresztes Csaba
Alelnök Domján István
Bognár Ákos
Orosz Ferencné
Galbavy Zoltán
Böjte Sándor Zsolt
Kiss Ferenc
Dr. Csanádi Ágnes
Busa Ferenc Péter
Szabó Tibor
Béres Márton
Sümegi István
Rétai Balázs

A Pénzügyi Bizottság kiemelten foglalkozik a város költségvetésének elfogadásával és módosításával, a zárszámadással. Továbbá minden olyan, a közgyűlés elé kerülő napirendet megtárgyalt, ami pénzügyi, vagyongazdálkodási vagy ellenőrzési szempontból a bizottság hatáskörbe tartozik.
Követi a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodását és működését. Tárgyalja az előzetes és végleges üzleti terveket, az éves beszámolókat, az ügyvezetőket érintő egyéb pénzügyi kérdéseket.
A Pénzügyi Bizottság ülésein rendszeresen részt vesznek a Közgazdasági és Ellenőrzési osztályok vezetői, az önkormányzat könyvvizsgálója, valamint – amikor szükséges – a napirendi pontok készítői és az önkormányzati tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői, segítve ezzel a bizottság munkáját.


Gazdasági Bizottság

Elnök Bognár Ákos
Alelnök Kiss Ferenc
Galbavy Zoltán
dr. Káldi Dávid
dr. Káldi Dávid
Orosz Ferencné
Németh Gábor
Góra Balázs
dr. Kocsis Gyula
dr. Tóth László
Ludányi Zsolt
ifj. Lukács Péter
Schlemmer Anna Zsófia
id. Sándor Dénes György
Jakabffy Lenke
Zalavári Tibor
Kiss Ferenc

A Gazdasági Bizottság a közgyűlés SZMSZ-ében foglaltak alapján minden gazdasági, pénzügyi kihatással járó előterjesztést megtárgyal.
A költségvetési gazdálkodást érintően kiemelt fontosságú és az évente ismétlődő napirendek közé tartoznak többek között a rendelet-tervezetek, a költségvetési rendelet módosításai, valamint az éves beszámolók elfogadása. Több esetben tesz javaslatot a bizottság a tárgyalt napirendekkel kapcsolatban kiegészítő információk kérésére annak érdekében, hogy a közgyűlés döntése minél megalapozottabb lehessen.
Minden évben értékeli az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolóját és véleményezi a benyújtott üzleti terveket.
A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdálkodás alakulását, több esetben hoz olyan döntést, ami a megalapozott tervezést és az éves költségvetések biztonságos végrehajtását szolgálja.


Humánigazgatási Bizottság

Elnök Makovecz Tamás
Alelnök Herkliné Ebedli Gyöngyi
Szilasi Gábor
Bognár Ákos
Németh Gábor
Domján István
Böjte Sándor Zsolt
dr. Kocsis Gyula
Keresztes Csaba
Sümegi László
Kocsis Sándor
Lang Ferenc
Molnár Katalin
Csizmazia Ibolya
Farkas Attila
Dr. Paksy Zoltán
Szabó Katalin

A Humánigazgatási Bizottság képviseli az önkormányzatot a feladatkörét érintő érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatokban.
A Humánigazgatási Bizottság javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények városi feladatainak meghatározására, az intézmények alapítására, megszüntetésére és szervezeti átalakítására, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények fejlesztésére, felújítására. Továbbá a bizottság feladatköréhez kapcsolódó alapítványok támogatására, a városi ünnepi rendezvényekre vonatkozóan, a sportágazat éves költségvetésére, az évközi módosításokra, a sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetésére.


Műszaki Bizottság

Elnök Böjte Sándor Zsolt
Alelnök Benke Richárd
Galbavy Zoltán
dr. Káldi Dávid
Németh Gábor
Szilasi Gábor
Kiss Ferenc
Keresztes Csaba
Herold József
Koválcsik Miklós
Végh Márk
Jagasics János
Fehér Zsolt Tibor
Császár János
Nagy Dezső József


Javaslataival előkészíti és segíti a közgyűlés, illetve a városvezetők városfejlesztéssel és üzemeltetéssel, környezetvédelemmel, közlekedésfejlesztéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos munkáját.
Tevékenysége a hivatal városfejlesztési, műszaki, város-ellátási, illetve a lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat ellátó szerveinek gazdasági, tervezési és végrehajtási munkájához kapcsolódik.
Együttműködik a Gazdasági Bizottsággal a fejlesztési és fenntartási elképzelésekkel kapcsolatban, illetve a fejlesztési elképzelések, jelentősebb vállalkozások témáiban, önkormányzati tulajdon elidegenítésével kapcsolatban. Továbbá együttműködik a Humánigazgatási Bizottsággal  a városesztétikai, műemlékvédelmi kérdésekben.
Közreműködik a városüzemeléssel kapcsolatos éves feladattervek összeállításában, a közlekedést érintő éves feladattervek összeállításában, a tömegközlekedésre vonatkozó elképzelések kidolgozásában és azok megvalósításában, illetve a közlekedéshez kapcsolódó rendeletek és közgyűlési határozatok előkészítésében.
Véleményezi a beépítési terveket és a város arculatát meghatározó épületek, egyéb létesítmények terveit.
Figyelemmel kíséri előkészíti, koordinálja és ellenőrzi a gyalogos, kerékpáros, közúti, vasúti és légi közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, fenntartásával, valamint a forgalomszervezéssel, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását. Ezenfelül az épített és természeti környezet esztétikai megjelenésének, a megvalósuló létesítmények minőségének alakulását és az ökológiai egyensúly megőrzésének biztosítását, szükség esetén ezek érdekében javaslatokat dolgoz ki.
Javaslatot tesz a pályázatok kiírására a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben, valamint a közgyűlésnek a közlekedéssel kapcsolatos feladatok megoldására.


Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság

Elnök Orosz Ferencné
Alelnök dr. Kocsis Gyula
Makovecz Tamás
Herkliné Ebedli Gyöngyi
Galbavy Zoltán
Domján István
Benke Richárd
Góra Balázs
Kauzli Józsefné
Novák Imréné
Zrinszki Gyöngyi
Barcza Károlyné
Horváthné Csanda Katalin
Monek József
Dr. Kemes-Teleky Noémi Katalin

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság közreműködik az önkormányzat szociálpolitikával, gyermekvédelemmel, egészségüggyel, lakásgazdálkodással és esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatainak megoldásában.
Ennek keretében figyelemmel kíséri a város egészségügyi alapellátásának tevékenységét, ellátja a szociális és gyermekjóléti intézményhálózattal összefüggő feladatokat. Dönt a szociális és lakhatási krízisalap támogatásokról.
A bizottság tevékenységében jelentős a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás. Elbírálja a bérlakás pályázatokat, kiutalja a Fiatal Családok Otthonában megüresedett szálláshelyeket. Előkészíti a közgyűlés döntését szociális krízishelyzet alapján juttatott és szakember elhelyezésére szolgáló lakáskiutalások esetén.
Támogatja a társadalmi szervezetek programjait, működését.


PÁLYÁZATI ADATLAP

A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzataiból nyújtott támogatás alapelvei, a támogatás odaítélése, elszámolás

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete alapján a közgyűlés bizottságai átruházott hatáskörben döntenek a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok felosztásáról.
A bizottságok ezen előirányzatok terhére céljelleggel nyújtanak támogatást.

A céljellegű  támogatás lehet:

  1. a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
  2. b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

Támogatásban részesülhet az a támogatott,

  1. a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
  2. b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújtott be,
  3. c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs, és
  4. e) amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása.

 A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, kabinet) felé.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

A támogatás nyújtásának és odaítélésének alapelvei

Pályázati adatlap és nyilatkozat

Elszámoló lap és pótlap