keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Eladó önkormányzati ingatlanok

Zalaegerszeg címer
Hírek

Eladó önkormányzati ingatlanok

2005 szeptember 13 - kedd
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat:

1.)

Cím

(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Nettó induló (licit)ár

Árverési biztosíték

Kossuth u. 36-38.

2242/A/3 hrsz

Üzlet

123 m2

36.900.000.- Ft

300.000 (Ft/m2)

3.690.000.- Ft

A pályázatokat „Kossuth L. u. 36-38. üzlet eladása” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

2.)

Cím

(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Nettó induló (licit)ár

Árverési biztosíték

Kossuth u. 40.

2241/A/10 hrsz

Üzlet

132 m2

40.352.000.- Ft

305.697 (Ft/m2)

4.035.200.- Ft

A pályázatokat „Kossuth u. 40. üzlet eladása” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

3.)

Cím

(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Nettó induló (licit)ár

Árverési biztosíték

Munkácsy u. 1.

3600/A/6 hrsz

Üzlet

116 m2

25.984.000.- Ft

224.000 (Ft/m2)

2.598.400.- Ft

A pályázatokat „Munkácsy u. 1. üzlet eladása” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Mindhárom ingatlan – üzlet – üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.

Az ingatlanok értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legjobb ajánlattevő részére történik.
Negatív ajánlattétel érvénytelen.

Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A megvásárolni kívánt helyiség pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely a kiinduló vételárnál kevesebb nem lehet.
– Pályázó nevét, címét.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
Az ajánlattevő az ajánlatához az elbírálástól számított 30 napig kötve marad.

Ajánlati biztosíték
A pályázat érvényességének további feltétele ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése és befizetés igazolásának bemutatása a pályázat bontásakor az elbíráló bizottság vezetőjének. Az ajánlati biztosíték valamennyi megpályázott üzlet vonatkozásában a nettó induló ár 10%-a. Az ajánlati biztosítékot a ZMJV Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlára kell befizetni a pályázat bontásának időpontjáig.

Pályázat benyújtása
Pályázattal kapcsolatban érdeklődni, helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni és a pályázati anyagot ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. IV. emelet, 403. szoba Boros István (telefon: 92/502-100/401) címére kérjük eljuttatni.

Pályázatok beadásának határideje: 2005. október 5. (szerda) 10.00 óra
Pályázat bontásának időpontja: 2005. október 7. (péntek) 9.00 óra
Pályázat bontásának helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal 401. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

A pályázaton részt vehet minden jogi- és természetes személy. Gazdasági társaságok egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával igazolhatják magukat.

Ha a beérkezett pályázatok azonos összeget ajánlanak vagy az azt követő ajánlatok különbsége nem haladja meg a 20 %-ot, akkor az ajánlatok között zártkörű licites versenytárgyalásra kerül sor.
Licit tárgya: Az üzlethelyiségek eladási ára. A kikiáltási ár a legjobb ajánlattevő által ajánlott vételár.
Negatív licit nincs. A licitálás az induló árat követően 100.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. Azonos ajánlatok esetén a licit eredménytelen. A licit nyertese a legjobb vételárat ajánló pályázó.

Az eladó tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a zalaegerszegi 2242/A/3, 2241/A/10 hrsz-ú ingatlanok terheltek, miután azokon harmadik személyeknek elővásárlási joga áll fenn. Ennek következtében az önkormányzat csak akkor köt a nyertes pályázóval, vagy a licit nyertesével (a legmagasabb vételárat ajánlóval) szerződést, ha az elővásárlási jog jogosultjai nem élnek e jogukkal. A jogosultak nyilatkozatukat kizárólag a pályázat helyén és időpontjában tehetik meg.

A liciten győztes pályázó 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámításra kerül. A pályázat többi részvevője részére az ajánlati biztosíték (bánatpénz) a pályázat lezárását követően 3 banki napon belül, kamatmentesen visszautalásra kerül.
Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, azaz nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti és a pályázat 2. helyezettje lép a helyébe.
A vételár legalább 50 %-a a szerződéskötéssel egyidejűleg fizetendő. A fennmaradó vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől a kifizetés napjáig számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben a szerződés megkötését követő kettő hónapon belül kell megfizetni.
Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére az elállási jogot.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a Vevőt terhelik.

Regisztráció
A pályázati regisztráció az árverés meghirdetett időpontja előtt 1 órával kezdődik.
A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre, amelyen feltüntetésre kerül az árverésen résztvevő pályázó neve, címe, aláírása, a pályázók nyilatkozata az árverési feltételek elfogadásáról, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
A regisztráció során kell bemutatni az árverési biztosíték befizetését igazoló bizonylatot.
A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásnak megfelelően regisztráltatta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást bármely üzlet vonatkozásában jelen pályázati hirdetmény a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető, ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Tartalom megosztása: