keresés a weboldalon

El­ső a mun­ka­hely­te­rem­tés

Zalaegerszeg címer
Hírek

El­ső a mun­ka­hely­te­rem­tés

2010 november 02 - kedd
A Za­la­eger­sze­gi Vá­ros­fej­lesz­tő Zrt. ve­zér­igaz­ga­tó­ját, Doszpoth At­ti­lát kér­te fel kül­sős, fő­ál­lá­sú al­pol­gár­mes­ter­nek Gyutai Csa­ba pol­gár­mes­ter. A gaz­da­sá­gi és műsza­ki ügye­kért fe­le­lős vá­ros­ve­ze­tőt a kö­zeljö­vő fel­ada­ta­i­ról, ter­ve­i­ről kér­dez­tük.

– Mi­lyen meg­fon­to­lá­sok­ból vál­lal­ta a fel­ké­rést?

– A Vá­ros­fej­lesz­tő­nél a mun­ka­hely­te­rem­tés és a be­fek­te­tésösz­tön­zés volt a leg­fon­to­sabb fel­ada­tunk. Mi­vel az új pol­gár­mes­ter is eze­ket a fel­ada­to­kat tűz­te zász­la­já­ra, ezért gon­dol­ha­tott rám, mint kül­sős al­pol­gár­mes­ter­re. Kér­te, a gaz­da­sá­gi és mű­sza­ki ügyek­ben le­gyek a se­gít­sé­gé­re.

Ugyan a cég­nél még vol­tak meg­ol­dás­ra vá­ró fel­ada­tok, azért mond­tam igent a fel­ké­rés­re, mert úgy gon­dol­tam, al­pol­gár­mes­ter­ként még szé­le­sebb kör­ből le­het rá­lát­ni ezek­re a kér­dé­sek­re, még töb­bet le­het ten­ni a mun­ka­hely­te­rem­té­sé­rt, a vá­ros­fej­lesz­tés­ért.

– Mi­kor lesz utód­ja a Vá­ros­fej­lesz­tő Zrt.-nél?

– A jog­sza­bály sze­rint har­minc na­pon be­lül új ve­ze­tőt kell vá­lasz­ta­ni. Foly­nak er­ről a tár­gya­lá­sok, a no­vem­ber 18-i köz­gyű­lés dönt a sze­mély­ről – vá­la­szol­ja Doszpoth At­ti­la, aki­nek az alap­vég­zett­sé­ge ag­rár­mér­nök, Keszt­he­lyen vég­zett az egye­te­men 1992-ben.

Ezt kö­ve­tő­en Pé­csen el­vé­gez­te a köz­gaz­da­ság­-tu­do­má­nyi egye­te­met, és szak­ok­le­ve­les üz­le­ti me­ne­dzser (MBA) ké­pe­sí­tést is szer­zett. A 90-es évek ele­jén dol­go­zott a Kör­nye­zet­vé­del­mi Fel­ügye­lő­ség­nél, majd 1995-tól 2004-ig a ver­seny­szfé­rá­ban dol­go­zott. 1998-2002 kö­zött ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lő volt, a vá­ros gaz­da­sá­gi bi­zott­sá­gát ve­zet­te. A Vá­ros­fej­lesz­tő Zrt. mun­ká­já­ba 2006-ban kap­cso­ló­dott be, 2008-tól volt a tár­sa­ság ve­zér­igaz­ga­tó­ja. Mint mond­ja, sze­ret­né a hi­va­ta­li, ön­kor­mány­za­ti és a ver­seny­szfé­rá­ban szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­it hasz­no­sí­ta­ni az al­pol­gár­mes­te­ri mun­ká­já­ban.


– Me­lyek a leg­kö­ze­leb­bi fel­ada­tok, és mi­lyen hosszú tá­vú el­kép­ze­lé­sei van­nak Za­la­eger­szeg fej­lő­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban?

– Most a leg­fon­to­sabb a 2011-es vá­ro­si költ­ség­ve­tés össze­ál­lí­tá­sa, amin már dol­go­zunk a mun­ka­tár­saim­mal. A leg­főbb stra­té­gi­ai cé­lunk ter­mé­sze­te­sen a mun­ka­hely­te­rem­tés. A vá­ros­nak szük­sé­ge van az elő­re­lé­pés­re eb­ben a kér­dés­ben.

Már csak a költ­ség­ve­tés be­vé­te­li ol­da­la mi­att is, hi­szen nem mind­egy, mennyi ipar­űzé­si adó fo­lyik be. A mun­ka­hely­te­rem­tés te­rén már sze­rez­tünk ta­pasz­ta­la­to­kat az el­múlt évek­ben, mi­ni­má­lis cé­lo­kat el is el­ér­tünk. Pél­dául azt, hogy a gaz­da­sá­gi dip­lo­má­cia tér­ké­pé­re fel­tet­tük Za­la­eger­szeg vá­ros­át.

Nyil­ván ezenkí­vül fon­tos az ará­nyos vá­ros­fej­lesz­tés és a for­rá­sá­nak az elő­te­rem­té­se va­la­mint a mű­sza­ki meg­ol­dá­sa. El­ső­sor­ban a még el nem ké­szült köz­mű­vek­re gon­do­lok, il­let­ve az in­téz­mény­há­ló­zat fej­lesz­té­sé­re. De ugyan­ilyen fon­tos a mun­ka­hely­te­rem­tést szol­gá­ló szak­kép­zés is.

Doszpoth At­ti­la utal a bel­vá­ro­si re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ra, mely­nek ke­re­té­ben fon­tos cél a Kos­suth La­jos ut­ca for­ga­lom­csök­ken­té­se egé­szen a „nul­lá­ig”, zá­ros ha­tár­időn be­lül.
– Az ön­kor­mány­za­ti cé­gek te­vé­keny­sé­gét is át kell néz­ni, sze­ret­nénk, ha tő­ke­erős, a fel­ada­tu­kat ma­xi­má­lis szín­vo­na­lon, ha­té­ko­nyan lát­nák el – mond­ja.

Hoz­zá­te­szi: él­he­tőbb Za­la­eger­szeg, él­he­tőbb bel­vá­ros az ön­kor­mány­zat ve­ze­té­sé­nek a cél­ja. – A vál­lal­ko­zá­sok jel­zik: ak­kor jön­nek be­ru­há­zá­sok­kal a za­lai me­gye­szék­hely­re, ha a kör­nye­zet meg­fe­le­lő szá­muk­ra, ren­del­ke­zés­re áll­nak a mun­ka­erők, ha a fi­a­ta­lok a dip­lo­ma meg­szer­zé­se után vissza­jön­nek a vá­ros­ba, és le­het rá­juk szá­mí­ta­ni.

– Tény, hogy mun­ka­erőt igény­lő, de ma­gas hoz­zá­adott ér­té­ket előál­lí­tó cé­ge­ket kell Za­la­eger­szeg­re te­le­pí­te­ni, akik­nek szük­sé­gük van a szak­mai tu­dás­ra, közép- és fel­ső­fo­kú is­me­re­tek­re. Há­rom fő­is­ko­la is mű­kö­dik a vá­ros­ban.

– Igen, a fel­té­te­lek csí­rái meg­van­nak. A fő­is­ko­lák­ra és az el­is­mert kö­zép­fo­kú ok­ta­tá­si struk­tú­rá­ra le­het épí­te­ni. De to­vább kell lép­ni. Az a cé­lunk, hogy a fő­is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket már úgy fe­jez­zék be a fi­a­ta­lok, hogy már részt vet­tek in­no­vá­ci­ós pro­jek­tek­ben, a ter­me­lés­ben, és mind­ezt ne csak egy dip­lo­ma­dol­go­zat kap­csán is­mer­jék meg.

Ép­pen ezért fon­tos, hogy a lak­ta­nya még fel nem hasz­nált te­rü­le­té­nek a hasz­no­sí­tá­sa át­gon­do­lás­ra ke­rül­jön, és ott az in­no­vá­ció, a ku­ta­tás­fej­lesz­tés kö­ré épü­lő te­vé­keny­ség ta­lál­ja meg a he­lyét. Az inf­rast­ruk­tu­rá­lis fel­té­te­lek meg­te­rem­té­se azon­ban sok pénz­be ke­rül, csu­pán az ön­kor­mány­zat ön­ere­jé­ből nem fog men­ni. Ezért eu­ró­pai uni­ós pro­jek­tek­hez kell kap­cso­lód­ni, ami rész­ben már meg is tör­tént. Ezt sze­ret­nénk foly­tat­ni a kö­zeljö­vő­ben.

Zala-Lap, V. Zs.

Tartalom megosztása: