keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Már­ton-nap a skan­zen­ben

Zalaegerszeg címer
Hírek

Már­ton-nap a skan­zen­ben

2010 november 03 - szerda
A Mú­ze­u­mok Õszi Fesz­ti­vál­ja or­szá­gos prog­ram­so­ro­zat ke­re­té­ben idén is meg­ren­de­zi a Gö­cse­ji Fa­lu­mú­ze­um a Már­ton-na­pi vi­gas­sá­gok ren­dez­vényt.

Molnárné Raposa Irén, a Gö­cse­ji Mú­ze­um PR-osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­je ér­dek­lő­dé­sünk­re el­mond­ta: no­vem­ber 13-án dé­le­lőtt 10 órá­tól a fa­lu­mú­ze­u­mon be­lül két hely­szí­nen – a nagy­sá­tor­ban és a foglalkoztatóházban – vár­ják a lá­to­ga­tó­kat. A fe­dett sá­tor­ban kéz­mű­ves ját­szó­ház, töb­bek kö­zött agya­go­zás, ter­més­képké­szí­tés és gyer­tya­már­tás vár­ja a leg­ki­seb­be­ket.

Köz­ben a szín­pa­don ha­gyo­mányőr­ző mű­so­ro­kat lát­hat a kö­zön­ség. A foglalkoztató­házban pe­dig há­rom órá­tól az Igaz­gyöngy Ha­gyo­mány­őr­ző Egye­sü­let ku­ko­ri­ca­fosz­tá­sá­nak ku­lissza­tit­ka­i­ba nyer­het­nek be­pil­lan­tást az ér­dek­lő­dők.
Ter­mé­sze­te­sen nem ma­rad el az ilyen­kor szo­ká­sos étel­kós­to­lás sem, an­nál is in­kább, mert aki Már­ton nap­ján nem la­kik jól, az a kö­vet­ke­ző év­ben is éhes lesz.

A ren­dez­vény ide­jén így li­ba­éte­le­ket, kukoricatarkedlit, aszalt gyü­möl­csö­ket és mé­zet is vá­sá­rol­ha­tunk, a hi­deg el­len pe­dig aján­la­tos lesz pá­lin­ká­val vagy for­ralt bor­ral vé­de­kez­ni.

Zala-Lap

Tartalom megosztása: