keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Mozgáskorlátozottak figyelmébe!

Zalaegerszeg címer
Hírek

Mozgáskorlátozottak figyelmébe!

2006 április 21 - péntek
A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek szabályait a többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük a támogatás legfontosabb szabályait.

A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési- és átalakítási támogatást, közlekedési támogatást, valamint parkolási engedélyt igényelhetnek a lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerinti polgármesteri hivatal jegyzőjénél, Zalaegerszegen a hivatal Népjóléti Osztályán (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.).A parkolási engedély kiállítását az okmányirodánál (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) kell kérni. Nem jogosultak – a parkolási engedély kivételével – a fenti támogatásokra a tartós bentlakásos intézményben (pl. idősek otthona) élők, továbbá közlekedési támogatásra az, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Ki minősül súlyos mozgáskorlátozottaknak?
Az, akinek állapotát a már említett kormányrendelet mellékletében meghatározott I. fokú orvosi szakvéleményen a háziorvos, vagy szakorvos az alábbiak szerint minősítette:
– közlekedő képessége alapján pontjainak száma 7, vagy több,
– tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni,
– életvitelszerűen nem ágyhoz kötött.

A fentiek szerinti szakvéleményt kell tehát a kérelem nyomtatványhoz mellékelni, nem pedig a gyakran tévesen értelmezett rokkantosításról szóló határozatot.
Ha a szakvélemény szerint a súlyos mozgáskorlátozott állapota változhat, a szakvéleményt évente felül kell vizsgálni. Tehát, akinek tavaly ilyen tartalmú szakvéleményt állítottak ki, annak az idén újra fel kell keresnie orvosát.

Milyen feltételek esetén állapítható meg a közlekedési kedvezmény?
A jogosultságnak – a parkolási engedély kivételével – további feltételei is vannak. A legfontosabb: a családban az egy főre jutó jövedelem – melyet a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme alapján kell számolni – nem haladhatja meg a tárgyév január 1-jén érvényes nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az idén az 61.750,- Ft-ot. Ennek bizonyítására mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottal együtt élő családtagok jövedelmének – ha többféle van, valamennyinek – az előző évi egy havi nettó átlagos összegéről szóló igazolásokat.

Szerzési támogatás igényléséhez szükséges még:
– a súlyos mozgáskorlátozott – ha neki nincs, akkor a szállítást végző szülő, esetleg házastárs/élettárs – érvényes vezetői engedélyének a fénymásolata,
– ha kiskorú a súlyos mozgáskorlátozott, akkor a tanulói jogviszonyáról, a gyógykezeléséről, a rendszeres intézményi ellátásáról igazolás,
– a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az őt szállító személy nyilatkozata arról, hogy a megelőző 7 éven belül nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű behozatali vámmentességben,
– a szállító nyilatkozata arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott szállítását vállalja.

A szerzési támogatás személygépkocsi, vagy segédmotoros rokkantkocsi, illetve kerekesszék vásárlásához, valamint külföldről történő behozataluk esetén a forgalmi adóhoz nyújtott hozzájárulás. Összege a vételár, ill. a külföldről behozott fenti gépjármű magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költség 60 %-a, de legfeljebb 300.000,- Ft és 7 évenként egy ízben adható. A jegyző, bizonyos esetben a Közigazgatási Hivatal egy évre állapítja meg a jogosultságot, ezért a határozat érvényességének meghosszabbítását évente kérni kell. A szerzési támogatás kielégítéséről a Közigazgatási Hivatal dönt. Ebben az esetben a jogosult utalványt kap, melyet a személygépkocsi, rokkantkocsi, ill. kerekesszék vásárlásakor használhat fel.

Az átalakítási támogatás gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel való felszereléséhez, a súlyos mozgáskorlátozott biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás. Mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000,- Ft. A jogosultság fő szabályai megegyeznek a szerzési támogatásnál említettekkel.

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Alapösszege egy évre 7.000,- Ft. Magasabb támogatás jár, ha a súlyos mozgáskorlátozott dolgozik, vagy tanul (24.500,- Ft), illetve ha saját háztartásában kiskorúak (gyermekek számától függetlenül további 3.500,- Ft) eltartásáról gondoskodik.
A kérelemhez az I. fokú szakvéleményen és a jövedelemigazolásokon felül mellékelni kell az esetleges tanulói jogviszonyra, munkaviszonyra vonatkozó igazolást, a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és ha van ilyen, a gyermekelhelyezésről szóló bírói ítéletet, vagy gyámhatósági határozatot.
A támogatást a hivatal utalja ki a súlyos mozgáskorlátozott címére, de csak akkor, ha a minisztériumtól megérkezett az önkormányzat számlájára.
 
A parkolási engedély a KRESZ-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére, valamint ingyenes parkolásra jogosít és nem feltétele, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személygépkocsival rendelkezzen. Az engedélyek kiállítását 2004. július 1-től az okmányirodák végzik.

Van-e a benyújtásra határidő?
A szerzési és a közlekedési támogatás megállapítása, a szerzési támogatásra jogosultságot megállapító határozat érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem minden év április 30-ig nyújtható be. Az átalakítási támogatás és a parkolási engedély bármikor kérelmezhető. A közlekedési támogatás iránti kérelem a fenti határidő után is beadható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság a tárgyévben következik be.

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik az idei évre még nem adták be kérelmüket, a fenti határidőig tegyék azt meg.

Polgármesteri Hivatal
   Népjóléti Osztály

Tartalom megosztása: