keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás a Széchenyi téri járdaszakasz használatára

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás a Széchenyi téri járdaszakasz használatára

2005 augusztus 22 - hétfő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:

1. A közterület pontos megjelölése: zalaegerszegi 3043/6 hrsz-ú ingatlanon, természetben a Széchenyi téren (a nyilvános illemhely mellett) lévő járdaszakasz, mérete 4-6 m2

2. A közterület feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. Műszaki jellemzők: szilárd aszfaltburkolattal ellátott terület, villany bekötési lehetősséggel (a villannyal kapcsolatos bekötési és egyéb költségeket a nyertes pályázónak kell viselni)

4. A közterület használat célja: hírlapárusító létesítmény (pavilon ) telepítése 4-6 m2 alapterületen
A területen folytatható tevékenység megjelölése: egy komplex létesítmény kialakítása, hírlap és egyéb kereskedelmi termék árusításával egybefüggően Internet-alapú információs rendszer működtetése.
A pályázóknak a telepítendő pavilonról látványtervet kell benyújtaniuk, a pavilonnak az adott városrészbe esztétikailag illeszkednie kell.
A pályázóknak vállalniuk kell az Internet-alapú információs rendszer kiépítésével, működtetésével járó mindennemű költséget.

5. A közterület-használat időtartama: 1 év, mely meghosszabbítható + 1 évvel

6. A közterület használat alapdíja, a licit induló ára: 1200,-Ft/m2/hó

7. A pályázati biztosíték: 43.200,-Ft
A biztosítékot a pályázat benyújtásáig kell befizetni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Rt-nél vezetett  11749008-15432704 sz. bankszámlájára. Számlamásolatot a pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázó a pályázatát az ajánlati kötöttsége alatt ajánlatát visszavonja, vagy a közterület-használati szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Ellenkező esetben a pályázóknak a biztosíték az ajánlati kötöttség lejártától számított 30 napon belül visszajár, illetve a nyertes pályázat esetén a megajánlott éves közterület-használati díjba beszámításra kerül.

8. Pályázni jogosultak köre: mindazon egyéni és társas vállalkozások, melyek rendelkeznek  megfelelő, a hatályos cégnyilvántartásba bejegyzett, illetve egyéni vállalkozó igazolványukban feltüntetett tevékenységi körrel.

9. A pályázók ajánlati kötöttsége : a pályázat elbírálásától számított 30 napig áll fenn.

10. A nyertes pályázó  köteles a létesítmény kialakításához, működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezni.

11. A pályázatnak tartalmazni kell:

– a pályázó nevét, lakcímét, vagy székhelyét,
– a pályázó cégkivonatát, aláírási címpéldányát, vagy ezek cégjegyzésre jogosult általi hitelesített másolatát, illetve egyéni vállalkozó esetén, a vállalkozói engedély másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására,
– illetve a pályázó nyilatkozatát az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

12. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 31.

13. A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázati ajánlatot a polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti csoportjánál lezárt borítékba 3 példányban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Zalaegerszeg, Széchenyi téren lévő közterület (nyilvános illemhely melletti) járdaszakaszának használata.”

13.  A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 15.
A pályázat nyertese az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb közterület-használati díjat ajánlja meg. Ajánlatok  egyezősége esetén az Önkormányzat az azonos pályázati árat benyújtókkal együttesen tárgyalást tart. A tárgyalás időpontjáról az Önkormányzat a feleket írásban értesíti.

Tartalom megosztása: