keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás a helyi építészeti értékek felújításának és a díszkivilágítás kiépítésének támogatására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás a helyi építészeti értékek felújításának és a díszkivilágítás kiépítésének támogatására

2006 december 20 - szerda
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése, valamint a helyi védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb művészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendő támogatásra és kamatmentes kölcsönre.

A pályázat jellege:

1.) A pályázat nyilvános, a módosított 11/2002. (V.17.) számú önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított magántulajdonú épületek tulajdonosai, kezelői, használói pályázhatnak azoknak az épületek, építmények felújítására, amelyek a rendelet mellékletében szerepelnek.

Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének a rendelet 1 és 2 számú mellékletében szereplő védetté nyilvánított építészeti érték, egyéb művészeti érték tulajdonosai, kezelői, használói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját költségén biztosítja.

A támogatás fajtái:

I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:

1. Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében a teljes felújítás költségének max. 25 %-ig vissza nem térítendő támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40 %-ig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhető. A támogatás együttes összege egy értékben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80 %-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésén nyújtható támogatás:

Helyi védelemben részesülő objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési költség 40 %-ig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselő épületek-építmények, műtárgyak díszkivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20 %-ig terjedő kamatmentes kölcsön formában, a főépítész támogató véleménye után, a Műszaki Bizottság egyedi döntése alapján adható.

A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló összeg 20 %-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. 
 
A pályázaton való részvétel feltételei:

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtottak be és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, műszaki leírás) igazolható hitelt érdemlően.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz és az alkalmazott műszaki megoldás a lehető legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban az előírt követelményekkel.

Megkezdett épület-felújításra, díszkivilágítás kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a közgyűlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek aláírását követően lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzéséről benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátását követően.

A pályázat tartalma:

  • kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám)
  • építési engedélyezési terv a felújítás műszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy, ha nem kell a rendelet szerint, felújítási műszaki leírás.
  • bekerülési költségek: kivitelezői árajánlat alapján. Az igényelt támogatás összegének és a saját erőből elvégzendő munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírása határidőkkel.
  • előzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 31.

A pályázatokat ZMJV jegyzőjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Városfejlesztési és Tervezési Osztály Főépítészi Csoportján (II. em. 214-os szoba, tel.:502-134).

A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2007. június 30-ig elbírálják.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. Az ez évben el nem fogadott pályázatok a következő évben ismételten benyújthatók.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • az épület helye, városképi jelentősége
  • a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja
  • a felújítás műszaki szükségessége
  • az elbírálásnál előnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért támogatás aránya és módja.

Tartalom megosztása: