keresés a weboldalon

Wlassics Gyula

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszeg Város Díszpolgárai

Wlassics Gyula

egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter, jogtudós, közjogi író, az MTA tagja

Zalaegerszegen született 1852. március 17-én, zalánkeméni előnevű köznemesi családban. Édesapja nemes almási Wlassics Antal bíró, majd törvényszéki elnök.
Felesége a neves politikus, Csengery Antal, Etelka nevű leánya.
Wlassics Gyula 1916-ban az uralkodótól bárói címet kapott, így a báró zalánkeméni Wlassics Gyula nevet viselhette.

Középiskolai tanulmányait Nagykanizsán és Budapesten végezte, majd a budapesti és a bécsi egyetemen tanult jogot. 1875-ben Budapesten az Államtudományi és Jogtudományi karon doktori, majd ügyvédi oklevelet szerzett.

 

Tanulmányai után – a korszerű európai kultúra és műveltség jobb megismerése céljából – külföldön tett hosszabb tanulmányutat.

1875-től rövid ideig Nagykanizsán édesapja mellett törvényszéki joggyakornok, majd a budapesti táblánál segédfogalmazó lett, majd 1877-től 5 évig az Igazságügyminisztérium tisztviselője volt a törvényelőkészítő osztályon. 1882-től a komáromi, majd a budapesti törvényszéknél alügyész, 1886-tól pedig Budapest főügyész-helyettese lett, de közben az Igazságügyminisztériumban a kodifikációs munkát is folytatta.

Részt vett Csemegi Károly mellett a büntető törvénykönyv előkészítő munkálataiban, majd Magyarország első büntető perrendtartásának megalkotásában. Foglalkozott a bűnvádi eljárás kodifikációjával, és ő készítette a királyi táblai, ügyészi és bírói szervezet módosításáról szóló tervezeteket is.
A gyakorlati és hivatalos munkássága mellett igyekezett elmélyülni az elméleti kérdésekben is. Már harmincévesen megjelentette legfontosabb büntetőjogi művét, „A tettesség és a részesség tana” című munkáját, melyet az Akadémia Sztrókay-díjjal jutalmazott.

Két kötetben sajtó alá rendezte Deák Ferenc iratait, beszédeit és komoly tanulmányt is írt róla. 1924-ben publicisztikai tevékenységével az Akadémia Bródy-díját nyerte el.
A Jogállam című szakmai folyóiratnak megalakulásától munkatársa, majd szerkesztőbizottsági tagja volt. Cikkeinek és értekezéseinek száma több százra tehető.

1886-tól az MTA levelező, 1892-től rendes tagja, 1898-tól 1901-ig másodelnöke, 1901-től igazgatósági, 1919. október 23-tól haláláig tiszteletbeli tagja lett.

1890–1895 és 1903–1906 között a Budapesti Tudományegyetemen a büntetőjog egyetemi oktatójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a büntetőjog és a büntető jogtudomány reputációjának megalapozásában.

1895 és 1903 között vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bánffy-, a Széll- és a Khuen-Héderváry-kormányban. Miniszterségének első idejére esik a vallás szabad gyakorlatáról és az izraelita vallásnak bevett vallássá nyilvánításáról szóló törvények végrehajtását illető rendeletek kibocsátása.
Nyolc évet meghaladó minisztersége alatt oktatási és kulturális reformok egész sorát valósították meg. Többek között a népiskolák felállítása, gimnáziumi és reáliskolai tantervreform, a nők felvétele a bölcsészeti és orvosi karokra, a jogi oktatás reformja, kereskedelmi iskolák létesítése, a Képzőművészeti Akadémia felállítása.
1896-ban elnyerte a valóságos belső titkos tanácsosi címet.

1892-től 1905-ig 4 ciklusban a Zala vármegyei Csáktornya szabadelvű párti országgyűlési képviselője volt. Az egyházpolitikai küzdelmekben a polgári házasság mellett foglalt állást, és számos kulturális törvényjavaslatnak előadója.
1905-ben Pécs képviselője az Országgyűlésben.

1906-ban az uralkodó a Közigazgatási Bíróság elnökévé nevezte ki, amely fontos tisztséget 1933-ig töltött be. A bíróság hatáskörét javaslatára fontos alkotmányjogi kérdések eldöntésére, mint például a választójogra is kiterjesztették.
Hivatala alapján 1906 és 1918 között a főrendiház tagja, ahol a közjogi és törvénykezési bizottságnak több mint egy évtizeden keresztül elnöke is volt.
1918. június 22-től 1918. november 16-ig ő lett a főrendiház elnöke. A főrendiházának üléseit 1918. november 16-án csupán „berekesztette”, ezt később a főrendiház újjáalakításakor jogfolytonosságnak értelmezték.

Wlassics tevékenyen részt vett a felsőházi törvény előkészítésében. 1927-ben a Közigazgatási Bíróság elnökeként ismét tagja lett az újjászervezett felsőháznak és elnöknek is  újra megválasztották. 1933 januárjában azonban lemondott ezen tisztségéről, s ezzel egyidejűleg a kormányzó a felsőház élethossziglani tagjává nevezte ki, így 1935-ig elnöke, haláláig tagja volt a felsőháznak.

Számos testületben, egyesületben volt tag, vagy elnök. Többek között az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának, valamint 1923-tól a hágai Állandó Választott Bíróság, 1928-tól a párizsi Nemzetközi Diplomáciai Akadémia tagja.
Továbbá a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület Magyar csoportjának elnöke, a Vámszövetség Választott Bíróságának kijelölt elnöke, a Hatásköri Bíróság elnöke (3 évenkénti ciklusokban felváltva), a Magyar Pedagógiai Társaság, a Múzeumi és Művészeti Tanács tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának és Országos Szövetségének elnöke, a Külügyi Társaság társelnöke 1920-tól haláláig.

Több belföldi és külföldi magas kitüntetése közül a legjelentősebbek:
Osztrák Császári Vaskorona-rend (1897)
Osztrák Császári Lipót-rend (1903)
MTA nagydíja (1921)
Magyar Érdemrend Nagykereszt (1926)
Magyar Corvin-lánc (1930)
Munkács díszpolgára (1912)
Zalaegerszeg díszpolgára (1895)

 

Emellett számos magyar város és falu díszpolgára, számos kulturális intézet, egyesület tiszteletbeli tagja. Többek között 1895 óta szülővárosának, Zalaegerszegnek is a díszpolgára.
85 éves korában, 1937. március 30-án halt meg Budapesten.
A jelentős tudóst és politikust az Országház kupolacsarnokában ravatalozták fel, és a Kerepesi temetőben a székesfőváros által felajánlott díszsírhelyen temették el.

Tartalom megosztása: